Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej może być zmiennikiem życia dla wielu przedsiębiorców. Dotacje te można uzyskać na różne sposoby. Mogą one obejmować Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT, Business Beyond Borders (BBB) i InnovFin. Wszystkie te programy zapewniają przedsiębiorcom zasoby do rozpoczęcia działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy.

Business Beyond Borders (BBB)

Biorąc przykład z Global Entrepreneur Programme, rząd brytyjski stworzył program, który ma na celu zapewnienie przedsiębiorcom platformy do rozwoju ich firm za granicą. W szczególności chodzi o stworzenie organów zatwierdzających, które z kolei będą zapewniać niezbędne wsparcie. Planuje się również wprowadzenie szybszej ścieżki wizowej dla osób posiadających niezbędną gotówkę. Osoby znające się na rzeczy twierdzą, że program będzie miał natychmiastowy wpływ na brytyjski przemysł high-tech.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Wielkiej Brytanii zajmują imponujące 66% całkowitego zatrudnienia w kraju. Jednak rosnące koszty energii, zacieśniające się rynki pracy i ograniczone budżety utrudniają życie europejskiemu ekosystemowi przedsiębiorczości. Na szczęście odrobina sprytnego planowania i inteligentnego projektu może zminimalizować skutki konkurencyjnego środowiska biznesowego. Wśród najbardziej oczywistych wyzwań, MŚP zwykle nie posiadają szerokiego zakresu kompetencji, od zasobów ludzkich po zasoby finansowe. Innymi słowy, są one brakującym ogniwem pomiędzy innowacją a wzrostem – fragment ten został przygotowany przez stronę Portal o Pielęgnacji – Nasz blog jest poświęcony pielęgnacji i eko trybu życia.

Nic więc dziwnego, że rząd brytyjski postawił na Global Entrepreneur Programme. W szczególności program ten odegrał kluczową rolę w pomocy brytyjskim firmom w umiędzynarodowieniu się. Spowodowało to, że wiele wysoko wykwalifikowanych talentów migrantów przybyło do Wielkiej Brytanii, w szczególności do branży technologicznej.

Program pomógł również poprawić przewagę konkurencyjną Wielkiej Brytanii w Ameryce Łacińskiej, gdzie MŚP robią furorę. Program jest również dobrym sposobem na wykorzystanie rosnącej puli talentów przedsiębiorczych na tym kontynencie. Jednym z projektów mających na celu pomoc tym nowo powstałym przedsiębiorstwom w rozwoju jest punkt pomocy dla MŚP w Ameryce Łacińskiej, którego doroczne spotkanie zainteresowanych stron odbędzie się w Brukseli w dniu 31 stycznia.

Horizon Europe

W przeciwieństwie do większości programów grantowych, granty Horizon Europe dla przedsiębiorców nie są ograniczone do konkretnych branż. Zachęcają one do współpracy między krajami w Europie, jednocześnie pobudzając wzrost i konkurencyjność UE.

Oprócz wspierania badań i innowacji, program Horyzont Europa finansuje również projekty korzystne dla środowiska, rolnictwa i oceanów. Działa również na rzecz poprawy infrastruktury badawczej, tworzenia miejsc pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego.

Budżet programu wynoszący 95 mld euro podzielony jest na trzy filary: Globalne Wyzwania, Konkurencyjność Przemysłowa oraz Otwarta Nauka. Każdy filar odpowiada za określony obszar badań.

Filar Otwarta Nauka inwestuje w infrastrukturę badawczą i światowej klasy projekty badawcze. Wspiera również przełomowe współprace naukowe.

Program Jednolitego Rynku ma na celu poprawę dostępu MŚP do finansowania i rynków. Wspiera transfer technologii, a także zwiększanie skali innowacyjnych startupów.

Europejska Rada ds. Innowacji ma na celu badanie radykalnie nowych technologii i wspieranie innowacji zmieniających reguły gry w całym ich cyklu życia. Wspiera również demonstrację i walidację.

W ramach programu „Innowacje w MŚP” zostaną opracowane nowe usługi wsparcia innowacji dla MŚP. Zapewni również finansowanie dla MŚP prowadzących intensywną działalność badawczą w celu współpracy z innymi partnerami europejskimi. Program zapewni również 500 mln EUR w pierwszych dwóch latach na nowy instrument dedykowany MŚP.

Program zawiera również inicjatywę ochrony środowiska o nazwie LIFE. Wspiera ona innowacyjne technologie niskoemisyjne. Promuje też przyjazną środowisku energię odnawialną.

Program oferuje także wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, zapewnia finansowanie ryzyka. Wspiera badania i innowacje w miastach, rolnictwie i technologiach cyfrowych. Pomaga też firmom specjalizującym się w energii odnawialnej.

Program zapewnia także stypendia i staże dla naukowców i uczonych. Oferuje również wsparcie dla naukowców, którzy chcą pracować za granicą.

EIT Wspólnoty wiedzy i innowacji

Założony w 2008 roku Europejski Instytut Innowacji & Technologii (EIT) jest niezależnym organem UE, który wspiera innowacje w całej Europie. Łączy badania naukowe, szkolnictwo wyższe i biznes, aby wspierać startupy i talenty przedsiębiorcze. Celem instytutu jest wspieranie wzrostu gospodarki europejskiej poprzez wzmacnianie innowatorów, przedsiębiorców i liderów. Jest obecny w Dolinie Krzemowej, gdzie od 2014 roku jest cennym partnerem.

Grant EIT Knowledge and Innovation Communities dla przedsiębiorców ma na celu pomoc europejskim firmom w rozwoju i tworzeniu miejsc pracy. Inicjatywa skupia się na skalowaniu start-upów, które będą rozwiązywać konkretne globalne wyzwania. Wspiera projekty innowacyjne w całym łańcuchu innowacji, od badań do rynku, w celu opracowania nowych produktów. Oferuje również usługi w zakresie tworzenia przedsiębiorstw i kursy edukacji przedsiębiorczej.

Dotacja EIT dla przedsiębiorców Wspólnoty wiedzy i innowacji pomaga społeczności przyciągnąć inwestorów z przedsiębiorstw prywatnych i partnerów przemysłowych. Wspiera również tworzenie inkubatorów i akceleratorów, a także programów szkoleniowych dla przedsiębiorców. Inkubatory i akceleratory zapewniają aspirującym przedsiębiorcom środowisko do testowania swoich pomysłów i rozwijania produktów.

Każda wspólnota innowacji EIT ma na celu stać się punktem odniesienia dla innowacyjnych modeli biznesowych, jednocześnie pomagając branży w sprostaniu globalnym wyzwaniom społecznym. Wspólnoty opierają się na ośmiu tematycznych WWI: EIT Health, EIT Raw Materials, EIT InnoEnergy, EIT Food, EIT Manufacturing, EIT Culture & Creativity oraz EIT Digital. Każda ze wspólnot skupia się na konkretnym wyzwaniu społecznym i wskazuje rozwiązania dla tych wyzwań.

Od momentu powstania Wspólnota EIT wsparła ponad 3200 startupów i przedsięwzięć przedsiębiorczych. Prowadzi również coroczny program nagród, który celebruje innowacyjnych przedsiębiorców, innowatorów i kobiece wzorce. Ma silny program pomocy zewnętrznej, który obejmuje warsztaty cyfrowe dla przedsiębiorców. Zapewnia również doradztwo dla startupów i oferuje staże w wiodących firmach w całej Europie.

InnovFin

Kilka programów dotacji UE wspiera rozwój innowacyjnych firm. O te dotacje i gwarancje mogą ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa. Niektóre programy są dostępne we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, podczas gdy inne są ograniczone do niektórych krajów. Niektóre programy są również oferowane przez organizacje spoza UE.

Wiele programów Unii Europejskiej zapewnia bezpośrednią pomoc w znalezieniu finansowania dla firm, a także doradztwo w zakresie wykorzystania funduszy unijnych. Niektóre programy mają na celu wspieranie kapitału wysokiego ryzyka oraz działalności R&I. Do takich programów należą EaSI, Recovery Equity Facility for Innovative Technology Companies oraz InnovFin-EU.

Programy te są oferowane poprzez pośredników finansowych, w tym banki. Europejski Bank Inwestycyjny wspiera te programy. Oferują one gwarancje dla kredytów dla przedsiębiorstw i inwestycji nastawionych na innowacje. Niektóre programy zapewniają również pożyczki dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

We Flandrii dostępne są również dotacje dla przedsiębiorstw. Programy te zapewniają wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw i wspierają innowacje biznesowe we Flandrii. Oferują one również tworzenie sieci kontaktów wśród przedsiębiorców. Program InnovFin-EU jest prowadzony przez Europejski Bank Inwestycyjny. Programy te zapewniają również dotacje na badania i innowacje w regionie.

InnovFin-EU jest częścią programu Horizon 2020, który jest europejskim programem badań i innowacji na lata 2014-2020. Program InnovFin obejmuje różne produkty finansowe, w tym pożyczki i gwarancje, a także komplementarne usługi doradcze.

Istnieje kilka kryteriów, które decydują o tym, czy przedsiębiorstwo kwalifikuje się do otrzymania dotacji. Kwalifikujące się przedsiębiorstwa to te, które są małe lub średnie, mają siedzibę w Europie i nie są nastawione na zysk. Muszą być również zarejestrowane jako osoby fizyczne, naukowcy lub instytucje publiczne. Mogą otrzymać od 25 tys. do 7,5 mln euro.

iED

iED jest grecką organizacją non-profit. Jej główną misją jest promowanie ducha przedsiębiorczości w lokalnych społecznościach. Istnieje od 2005 roku. Organizacja brała udział w kilku projektach unijnych, w szczególności w unijnym Funduszu Aktywnych Obywateli (ACTF). Jest wpisana na listę DIH, czyli Digital Innovation Hubs Komisji Europejskiej. Organizacja była odpowiedzialna za garść zwycięskich wniosków o projekty unijne i była odpowiedzialna za rozwój 25 różnych programów finansowania UE.

The iED ma imponujący spis kierowników projektów, z których każdy ma swój własny, unikalny zestaw umiejętności. Dyrektor ds. produktów, usług i sieci ma wpływ na to, czy wszystkie funkcje są dopasowane do siebie, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia użytkownikom.

Unia Europejska ma ciekawy zestaw polityk i programów wspierających rozwój innowacyjnych startupów. Udziela tym firmom gwarancji i pożyczek. Ponadto wspiera organizacje R&I oraz fundusze venture capital.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości posiada zespół badaczy, którzy zajmują się opracowywaniem innowacyjnych projektów promujących ducha przedsiębiorczości w Europie. Z powodzeniem zrealizowali ponad 20 projektów w różnych programach finansowania UE, w tym ACTF. Możesz sprawdzić stronę internetową iED, aby uzyskać więcej informacji.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości zyskał sławę jako organizacja go-to dla przedsiębiorców i startupów w Unii Europejskiej. Ich produkty i usługi mają na celu poprawę środowiska biznesowego w Europie. Są one również doskonałym źródłem informacji dla właścicieli małych firm, którzy chcą rozwijać swoją działalność poza granicami kraju. Mają kilka pomocnych wskazówek i trików, które pomogą nowicjuszom zamoczyć stopy.

Możesz również cieszyć się:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *