Logowanie na konto

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj mnnie

Zakładanie konta

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.
Imię *
Użytkownik *
Hasło *
Powtórz hasło *
Email *
Powtórz email *

Szkolneo.pl >>> Szkolenia

Regulamin

1. Regulamin
2. Załącznik 1: Polityka Prywatności1. Regulamin

Definicje

 1. Kontodokument elektroniczny, który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie. W ramach Konta Użytkownik może dodać dane osobowe. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w serwisie Szkolneo.pl, chyba, że Serwis wyrazi zgodę na kolejne.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Serwis Szkolneo.pl – internetowy serwis prowadzony w domenie Szkolneo.pl, będący platformą komunikacyjną przeznaczoną do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących Wydarzeń.
 4. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie Szkolneo.pl
 5. Wydarzenie – inaczej szkolenie, konferencja, warsztat.
 6. Wpis— sporządzony przez Użytkownika wpis dotyczący świadczonej usługi w ramach Wydarzenia.

 
 
Funkcjonalności serwisu

 1. Serwis umożliwia użytkownikowi korzystania z następujących funkcjonalności:
  • Zamieszczanie wpisów o tematyce: szkolenia, konferencje, warsztaty. Treść Wpisu musi być zgodna ze stanem faktycznym.
  • Zamieszczanie wpisów w kategorii: Szkolenia, Firmy, Trenerzy, Pobierania, Artykuły, Filmy, Konkurs, Cytaty
  • Pisać komentarze w miejscach do tego przeznaczonych.
  • Brać udział w konkursach.
 2. Usługi dostępne w Serwisie mają charakter bezpłatny.
 3. Komentarze będą widoczne dla wszystkich użytkowników, zarówno dla gości jak i zalogowanych użytkowników.
 4. Właściciel zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Właściciela na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.
 5. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.
 6. Zamieszczenie Wpisu powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Wpis dotyczy.
 7. Wpisy są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu. Wpis może udostępniać dane kontaktowe widoczne wszystkim. Wpis może zawierać formularz kontaktowy, za pomocą którego można wysłać wiadomość do użytkownika, który zamieścił wpis.
 8. Jeden Wpis może dotyczyć tylko jednego Wydarzenia. To samo Wydarzenie w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Wpisu zamieszczonego przez danego Użytkownika.
 9. Użytkownik odpowiada za publikowane treści oraz zdjęcia przez co gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 10. Treść Wpisu powinna w jasny sposób nawiązywać do oferowanego Wydarzenia, opisać go rzetelnie oraz zabronione jest wprowadzanie w błąd innych Użytkowników.
 11. Szkolneo.pl podejmuje starania do publikacji Wpisów równolegle w innych mediach. W tym celu podejmuje współpracę z innymi partnerami.
 12. Użytkownik godząc się na emisję Wpisu w Serwisie, wyraża zgodę na równoległą jego publikację w innym Serwisach powiązanych z partnerami.

 
 
Warunki korzystania z serwisu

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies,
  • konto poczty e-mail.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).
 4. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie, gdy takie opłaty będą wymagane.
 5. Użytkownik udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu. W miarę możliwości Właściciel będzie powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu.
 7. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu Szkolneo.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie Szkolneo.pl.
 9. Treści tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
  • wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników Szkolneo.pl
  • wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i etykiety,
  • treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  • treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
  • treści o charakterze pornograficznym.
 10. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie Szkolneo.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Serwis na potrzeby prowadzenia Serwisu Szkolneo.pl oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.
 11. Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu spamowania Serwisu Szkolneo.pl oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu Szkolneo.pl i korzystanie z usług Serwisu Szkolneo.pl w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
 12. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia do których publikacji posiada stosowne prawa. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, oraz innych zamieszczonych przez siebie zdjęć w Serwisie Szkolneo.pl, na zasadzie wskazanej w zdaniu uprzednim. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.

 
 
Zasady odpowiedzialności

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom umieszczanie Wpisów w Serwisie Szkolneo.pl, nie ingerując w formę i treść tych Wpisów, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Wpisem.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanych Usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 4. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie
 5. Serwis ma prawo do usunięcia Wpisu, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Serwisa lub jego partnerów,
  • wprowadzające w błąd.
 6. Serwis nie odpowiada za:
  • brak zainteresowania przedmiotem Wpisu,
  • działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Serwisu niezależnych,
  • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  • usunięcie Wpisu opublikowanego u partnerów, o których mowa w Regulaminie, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.
  • Serwis ma prawo do usunięcia każdego Wpisu lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Wpisu lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Wpis negatywnie wpływa na dobre imię Serwisu lub w inny sposób szkodzi Serwisowi.

 
 
Ogłoszenia - Konto

 1. Przed zamieszczeniem wpisu należy założyć konto w Serwisie poprzez formularz rejestracyjny.
 2. Wypełnienie oraz wysłanie formularza rejestracyjnego na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zwrotna służąca aktywności konta w Serwisie.
 3. Aktywowane konto umożliwia użytkownikowi pełen dostęp do jego ogłoszeń. Oraz korespondencji z innymi użytkownikami oraz do wystawiania komentarzy w miejscach do tego przeznaczonych.
 4. Utworzenie konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 6. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi serwisu Szkolneo.pl oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Szkolneo.pl. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Serwis informacji o Serwisie i świadczonych przez niego usługach.
 7. Użytkownik może zmienić rodzaj konta, za zgodą Właściciela.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
 9. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.
 10. Właściciel zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela bądź innych Użytkowników.

 
 
Rejestracja w Serwisie Szkolneo.pl

 1. Zarejestrować się w Serwisie Szkolneo.pl mogą tylko osoby fizyczne, firmy, Organizacje oraz Fundacje.
 2. W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w Serwisie Szkolneo.pl co najmniej: nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować w Serwisie Szkolneo.pl (login), adres e-mail (inny niż tymczasowy lub anonimowy) oraz hasło, zaakceptować Regulamin, a następnie dokonać jednorazowej aktywacji polegającej na uaktywnieniu linku przesłanego na podany adres e-mail.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu Szkolneo.pl po podaniu loginu i hasła (logowanie).
 4. Dokonanie aktywacji oznacza zakończenie rejestracji, z tą chwilą dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie i polegających na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu Szkolneo.pl w sposób opisany w Regulaminie w odniesieniu do danego Konta.
 5. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. Informacje na Koncie Użytkownik może uzupełnić o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.
 6. Użytkownik ma wgląd wyłącznie do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników.

 
 
Rola Serwisu Szkolneo.pl

 1. W ramach Serwisu Szkolneo.pl Serwis udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Serwisu Szkolneo.pl w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu Szkolneo.pl, ani za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Szkolneo.pl.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze Serwis zawiadomi Użytkownika w ramach jego Konta.
 4. W uzasadnionych przypadkach Serwis może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie Szkolneo.pl narusza postanowienia Regulaminu. Serwis nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Szkolneo.pl.
 5. W uzasadnionych przypadkach i zakresie Serwis może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu Szkolneo.pl (czasowa blokada Konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. O powyższym Użytkownik jest informowany w drodze komunikatu w ramach jego Konta.
 6. Serwis dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu Szkolneo.pl, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy Serwisu Szkolneo.pl ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Serwisu. Serwis stara się ograniczyć negatywne skutki zaistniałych okoliczności.

 
 
Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu Szkolneo.pl.
 2. Reklamacje można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie nazwy, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie Szkolneo.pl, jego adres e-mail przypisany do Konta oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Serwis zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Serwis prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do jego Konta.

 
 
Zakończenie korzystania z Serwisu Szkolneo.pl

 1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć poprzez skorzystanie z ustawień dostępnych w profilu, w formie elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego.
 3. Spółka może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym gdy:
  • Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów innych usług związanych z Serwisem Szkolneo.pl i świadczonych przez Serwis, lub
  • Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób
 4. W innych niż wskazane w powyższym punkcie sytuacjach Serwis uprawniony jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta, które wraz z jej zawarciem zostało utworzone. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie Szkolneo.pl; Serwis, z zastrzeżeniem uprawnień określonych w powyższym punkcie, nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych Wpisów, komentarzy i oddanych głosów.

 
 
Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w odniesieniu do danych Użytkowników, jest Serwis. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane Serwisowi przez Użytkownika lub przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Facebook, w związku z logowaniem się Użytkownika w Serwisie Szkolneo.pl.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Serwis zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w celu świadczenia przez Serwis usług w ramach Serwisu Szkolneo.pl oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także związanych ze świadczeniem usług przez Serwis. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Serwis zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Serwis przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Serwis lub gdy Serwis zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Serwis danych osobowych innemu niż Serwis administratorowi danych.
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane – w koniecznym zakresie – podmiotom trzecim (w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Serwisu czynności dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu Szkolneo.pl), jak też mogą być udostępniane za zgodą Użytkownika innym Użytkownikom.
 5. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Serwis przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

 
 
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Szkolneo.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Serwis poinformuje o tym na stronach Serwisu Szkolneo.pl, a w odniesieniu do Użytkowników.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Serwis, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie Szkolneo.pl oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników.
 4. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania, na zasadach określonych w powyższych punktach, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

 
 
 


2. Załącznik 1: Polityka Prywatności

Serwis Szkolneo.pl szanuje prywatność swoich użytkowników.
 
Szkolneo.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Szkolneo.pl i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do Szkolneo.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.szkolneo.pl/polityka-prywatnosci
 
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Szkolneo.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów i czasopism.
 
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do Szkolneo.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Szkolneo.pl
 
 
Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do Szkolneo.pl  możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
 
Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
 

Subskrypcja bezpłatnych czasopism
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Szkolneo.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala Szkolneo.pl zwracać się do czytelników po imieniu.
 
 
Niezapowiedziane Wiadomości
Szkolneo.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
 
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Szkolneo.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Szkolneo.pl
 
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Szkolneo.pl
 
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
 

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na serwisach należących do Szkolneo.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Szkolneo.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 

Inne formularze
Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Szkolneo.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Szkolneo.pl nie podlegają Polityce Prywatności.
 

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do Szkolneo.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.
 
Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.
 
Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.
 

Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Szkolneo.pl

W przypadku pytań proszę pisać: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Wyłączenie Odpowiedzialności
Stworzyliśmy Szkolneo.pl,  aby pomagać użytkownikom osiągnąć sukces a firmom w promocji organizowanych szkoleń.
 
Zawarte w Szkolneo.pl moje własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją opinią i opinią właśnie są.
 
Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.
 
Szkolneo.pl oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.